Tình hình thực hiện

Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
07/01/2020 Tìn hình thực hiện công khai NSNN 12 tháng năm 2019 xem
08/10/2019 Tình hình thực hiện công khai NSNN 9 tháng đầu năm 2019 xem
10/7/2019 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2019 xem
08/10/2018 Tình hình thực hiện công khai NSNN quý 3/2018 xem
 09/7/2018 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2018 xem 
 QĐ số 265/QĐ-HwC 03/10/2017  Thực hiện dự toán thu - chi NS năm 2017 xem
QĐ số 44/QĐ-HwC 08/5/2018 Tình hình thực hiện DT NSNN Quý 1/2018 xem
QĐ số 08/HwC-HCTH 15/01/2021 Tình hình thực hiện công khai NSNN 12 tháng năm 2020 xem
CV số 44/HwC-HCTH 07/4/2021 Tình hình thực hiện công khai NSNN quý 1/2021      xem
CV số 99/HwC-HCTH 07/7/2021 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2021 xem
CV số 181/HwC-HCTH 05/10/2021 Tình hình thực hiện công khai NSNN 9 tháng năm 2021 xem
CV số 17/HwC-HCTH 10/01/2022 Tình hình thực hiện công khai NSNN 12 tháng năm 2021 xem 
CV số 65/HwC-HCTH 08/4/2022 Tình hình thực hiện công khai NSNN 3 tháng đầu năm 2022 xem
CV số 118/HwC-HCTH 08/7/2022 Tình hình thực hiện công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2022 xem
CV số 95/HwC-HCTH 10/4/2023 TÌnh hình thực hện công khai NSNN 03 tháng đầu năm 2023 xem 
Cv số 218/HwC-HCTH 17/7/2023 Tình hình thực hiện công khai NSNN 06 tháng đầu năm 2023 xem
CV số 303/HwC-HCTH 06/10/2023 Tình hình thực hiện công khai NSNN 9 tháng đầu năm 2023 xem