CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

2  

332/QĐ-BCT

01/02/2021

01/02/2024

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Mã số: 07/2021/BCT-KNTP

2727/QĐ-BCT

03/12/2021

30/11/2026

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức giám định phù hợp theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Phương thức giám định: PT7

Mã số chỉ định: 01.21.GĐ-DM

4

521/QĐ-BCT

28/03/2022

28/03/2025

Bộ Công Thương

Về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

5

620/QĐ-BCT

08/4/2022

30/4/2025

Cục Hóa chất – Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm giới hạn hàm lượng cho phép của 1 số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử theo thông tư 30/2011/TT-BCT