CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Tổng hợp các quyết định chỉ định của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1  

1210/QĐ-LDTBXH

12/4/2018

12/4/2023

Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số đăng ký chứng nhận: 42/GCN-KĐ

2  

Giấy chứng nhận 
cấp theo 1210/QĐ-LDTBXH

12/4/2018

12/4/2023

Cục An toàn lao động – Bộ LĐTBXH

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số đăng ký chứng nhận: 42/GCN-KĐ

3  

1920/QĐ-LĐTBXH

23/12/2019

23/12/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội