Giám sát viên hàn quốc tế

02/08/2010

Các ứng cử viên đã tham dự khóa đào tạo Giám sát viên hàn quốc tế thực hiện theo chuẩn IIW/EWF/DVS 1178 của Viện hàn quốc tế. Hoàn thành đạt yêu cầu bài thi của khóa đào tạo, các ứng cử viên sẽ được công nhận là Đánh giá viên quốc tế. Các bậc chứng nhận Giám sát viên hàn hiện có tại HwC như sau:

Giám sát viên hàn quốc tế bậc 1 – International Welding Inspector, basic level 

 

(Ảnh chứng chỉ WI 1)

Giám sát viên hàn quốc tế bậc 2 – International Welding Inspector, standard level 

(Ảnh chứng chỉ WI 2)

Giám sát viên hàn quốc tế bậc 3 – International Welding Inspector, comprehensive level

Các chứng chỉ này đứng trong hệ thống DVS và IIW và có giá trị trên toàn thế giới