Hệ thống chứng nhận nhân sự hàn của IIW

19/11/2012
Hệ thống Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận nhân sự hàn của Viện hàn quốc tế (IIW) được thừa nhận bởi ISO và CEN cũng như được thừa nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực công nghệ hàn.Các công ty mong muốn được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3834 cần phải đáp ứng các yêu cầu về nhân sự hàn. Hệ thống chứng nhận nhân sự hàn của IIW đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14731 về nhân sự điều phối viên hàn