HTQLCL cho doanh nghiệp kỹ thuật hàn

02/08/2010

HwC liên tục tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp về hoạt động quản lý chất lượng theo các Tiêu chuẩn Quốc tế:

- Khoá đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp ngành hàn theo ISO 3834:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Tiêu chuẩn này thực chất là ISO 9001 đặc thù cho ngành hàn.

- Các khoá đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO 22000 ...