Kiểm tra không phá hủy (NDT)

14/11/2017

Thử nghiệm kiểm tra không phá hủy mối hàn (NDT):

  • Kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X, tia Gamma (RT)
  • Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT)
  • Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (PT)
  • Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ (MT)
  • Kiểm tra bằng phương pháp điện từ (ETb)
  • Đo độ dầy kim loại bằng siêu âm

Quyết định/ Công nhận:

Quyết định Thử nghiệm NDT

CC 17025 (VILAS 986)

QD LASXD

Hình ảnh trang thiết bị thử nghiệm: