Lớp kỹ sư nâng cao "Giới thiệu về quản lý chất lượng trong quy trình hàn"

31/08/2015
Lớp kỹ sư nâng cao là một hoạt động chuyên biệt và nền tảng học tập dành riêng cho các kỹ sư Việt Nam thuốc mọi trình độ ở tất cả các vị trí bao gồm kỹ thuật, kinh doanh, lãnh đạo và quản lý cũng như nâng cao tay nghề kỹ thuật và kỹ năng quản lý giúp tăng cường hiệu quả làm việc cho các kỹ sư trong ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam.