Quản lý chất lượng thép theo Thông tư 44/2014

29/01/2015
Bộ Công Thương và Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2016. Theo đó, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia sẽ được áp dụng cho sản phẩm thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Bộ Công Thương và Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2016. Theo đó, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia sẽ được áp dụng cho sản phẩm thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia sẽ được áp dụng cho sản phẩm thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia sẽ được áp dụng cho sản phẩm thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Theo quy định,  tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước phải công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tương ứng theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KH&CN.

Trường hợp chưa có quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước phải công bố tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia các nước, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực cho sản phẩm hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy sẽ do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. Bộ Công Thương căn cứ vào đặc thù của từng loại thép để ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quá trình sản xuất cho tổ chức, các nhân áp dụng.

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thép phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia các nước, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực cho sản phẩm hàng hóa trong hợp đồng nhập khẩu.

Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép trong nước và chỉ định tổ chức thử nghiệm thép nước ngoài. Bộ KH&CN chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận chất lượng thép.

Ngoài ra, Bộ Công Thương có trách nhiệm trong việc kiểm tra chất lượng thép tại nước xuất khẩu để làm căn cứ xem xét, quyết định việc miễn, giảm kiểm tra trong thời hạn 3 năm. Chi phí cho việc kiểm tra sản phẩm tại nước xuất khẩu sẽ do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép chi trả

 Đại diện doanh nghiệp thép Pomina cho rằng, việc quy định tiêu chuẩn kĩ thuật thép không những bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn bảo vệ những nhà sản xuất chân chính.

Đại diện doanh nghiệp thép Pomina cho rằng, việc quy định tiêu chuẩn kĩ thuật thép không những bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn bảo vệ những nhà sản xuất chân chính.

Bộ KH&CN có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất thép, nhập khẩu thép có trách nhiệm kê khai, đăng kí hồ sơ sản xuất, nhập khẩu thép theo quy định. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan sản phẩm hàng hóa nhập khẩu khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp đầy đủ hồ sơ.

Đại diện doanh nghiệp thép Pomina cho rằng, việc quy định tiêu chuẩn kĩ thuật thép không những bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn bảo vệ những nhà sản xuất chân chính. Doanh nghiệp đề nghị Bộ Công Thương nên kết hợp với Hiệp hội thép để nắm bắt rõ hơn năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, Hiệp hội thép cần thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong việc phối hợp với Bộ Công Thương quản lý chất lượng thép

Nguồn: xây dựng