UT Kiểm tra siêu âm - Bậc 2 Thực hành

02/08/2010
Việc thực hành dành cho tất cả các học viên của khóa học UT2 K, không tự mình có khả năng luyện tập đầy đủ, có cơ hội hiểu sâu về những kiến thức và kỹ năng đã học và tăng cường  chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

UT     Kiểm tra siêu âm

Bậc 2 Thực hành

Việc thực hành dành cho tất cả các học viên của khóa học UT2 K, không tự mình có khả năng luyện tập đầy đủ, có cơ hội hiểu sâu về những kiến thức và kỹ năng đã học và tăng cường  chuẩn bị cho việc kiểm tra trình độ.

Nội dung thực hành :

  • Kiểm tra lại và những phương pháp hợp lý của thiết bị kiểm tra và phụ kiện

  • Đánh giá độ cao âm dội với phương pháp vật thể so sánh và phương pháp AVG

  • Kiểm tra liên kết hàn

  • Kiểm tra các chi tiết đúc và các chi tiết rèn

  • Làm việc với các tiêu chuẩn, thuyết minh kiểm tra và các qui phạm khác

  • Thực hiện báo cáo kiểm tra

  • Xây dựng chỉ dẫn kiểm tra

  • Áp dụng các chất trợ giúp định hướng

Điều kiện người tham dự khóa học: Những người tham gia khóa học lý thuyết bậc 2

Thời gian thực hành : 5 Ngày

Thời gian lên lớp: 8.00 – 16.30 Bao gồm cả nghỉ giải lao và nghỉ trưa

Chi phí: Xin liên lạc để biết chi tiết.