Đào tạo Kỹ thuật Hàn

Đào tạo thợ hàn

Đào tạo thợ hàn
Người vận hành hàn và quy trình hàn được phê duyệt là cần thiết trong một số lĩnh vực.Đối với tổ chức áp dụng phương pháp hàn theo các điều kiện hàn định…