Chức năng nhiệm vụ

26/02/2007

CÔNG TY TNHH ZERT VIỆT NAM có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Công ty  TNHH ZERT Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh .

Công ty  TNHH ZERT Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là: ZERT VIETNAM COMPANY LIMITED

Công ty  TNHH ZERT Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức đào tạo theo Tiêu chuẩn Việt Nam quốc gia và Quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn, kiểm tra không phá hủy (NDT), thử nghiệm viên,… theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.

 2. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;
 3. Kiểm tra, thử nghiệm, giám định vật liệu, sản phẩm, giám sát quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật;
 4. Đào tạo thợ hàn, giám sát viên hàn,  chuyên gia hàn, kỹ sư hàn hàn , thử nghiệm viên kiểm tra không phá hủy,…) theo tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế.

 5. Hiệu chỉnh, hiệu chuẩn phương tiện đo;
 6. Đánh giá và chứng nhận phù hợp đối với vật liệu, sản pẩm và quá trình (vật liệu hàn, quy trình hàn, chất lượng hàn, kết cấu thép, đường ống và thiết bị áp lực, thiết bị chịu tải,…) theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
 8. Cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hàn (chứng nhận quy trình hàn theo ISO 15614, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng kỹ thuật hàn theo ISO 3834, chứng nhận các tổ chức đào tạo kỹ thuật hàn theo Hệ thống chứng nhận quốc tế, …)

 9. Duy trì, phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị phù hợp yêu cầu đối với một đơn vị đã được quốc tế công nhận.

 10. Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, giám sát chất lượng và tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới.

 11. Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

 12. Tổ chức biên soạn giáo trình đào tạo, sổ tay chất lượng, tham gia xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ công tác đào tạo kỹ thuật và tư vấn ứng dụng công nghệ.

 13. Nghiên cứu chế tạo các thiết bị kỹ thuật hàn.

 14. Chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, thiết bị và dịch vụ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

 15. Cung cấp các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm vật liệu, sản phẩm trong lĩnh vực kỹ thuật hàn.

 16. Ký kết và thực hiện các hợp đồng chứng nhận, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.