Giám định

21/01/2015

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.

HwC cung cấp các dịch vụ giám định sự phù hợp theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của hợp đồng do các bên thỏa thuận hoặc dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với các hàng hóa tiêu dùng trong nước, xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Xem Quy trình giám định

Đối tượng giám định sự phù hợp bao gồm: