Chứng nhận quy trình hàn (WPS)

02/08/2010

Là doanh nghiệp xây dựng và chế tạo kỹ thuật hàn, bạn phải có quy trình hàn của nhà sản xuất (WPS). Theo quy định, quy trình này phải được chứng nhận bởi một đơn vị thứ ba có thẩm quyền. Tại HwC, bạn sẽ được tư vấn xây dựng WPS theo chuẩn quốc tế. HwC chứng nhận WPS phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 15614.

Bước 1 ► Xây dựng pWPS

Bước 2 ► Hàn thử để xác định xem các thông số của pWPS có đầy đủ và có ý nghĩa không

Bước 3 ► Hàn các phôi kiểm tra đã được chuẩn bị dưới sự giám sát của HwC

Bước 4 ► Đánh giá phôi kiểm tra trong phòng thí nghiệm

Bước 5 ► So sánh các kết quả

Bước 6 ► Trả báo cáo