Các dịch vụ khác

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHÓM 2

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHÓM 2
Nhằm phục vụ việc quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ( sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc phạm vi quản lý của…

Giới thiệu về giám định

Giới thiệu về giám định
  Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.HwC cung cấp các dịch vụ giám định…

Giám định

Giám định
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Hoạt động giám định, thẩm định kỹ thuật sản phẩm, hàng  hóa của HwC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. HwC cung cấp các…