Đào tạo an toàn lao động - VSLĐ

12/02/2014

Những vấn đề cơ bản, những qui định chủ yếu của pháp luật về AT-VSLĐ, BVMT đố với NSDLĐ;

– Hệ thống văn bản pháp luật, bộ máy quản lý và tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ, BVMT tại DN;

– Trách nhiệm xã hội và lợi ích của các DN khi thực hiện trách nhiệm xã hội về công tác ATVSLĐ và BVMT;

– Vai trò và nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam về công tác AT-VSLĐ và BVMT;

– Các qui định về ATLĐ, VSLĐ và thực hiện đăng ký kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt. Điều kiện lao động và biện pháp cải thiện điều kiện lao động;

– Sử dụng và bảo quản các PTBVCN để phòng tránh TNLĐ và BNN;

– Những vấn đề chung về công tác PCCN và các qui định hướng dẫn.